Покана за провеждане на Общо събрание

27/10/2019

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ
“ТРАПЕЗИЦА -1954” ВЕЛИКО ТЪРНОВО

П О К А Н А

            Управителният  съвет на  Спортен клуб по ориентиране “Трапезица – 1954” Велико Търново с Решение № 1 от свое заседание на УС на клуба провело се  на 27 октомври 2019 година,  на основание  чл.26  на   ЗЮЛНЦ   свиква     извънредно   Общо събрание на 28 ноември 2019 година от 18.30 часа  в Туристическо дружество „Трапезица-1902” , ул. „Стефан Стамболов” 79, гр. Велико Търново,  при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в Устава на Сдружение СКО „Трапезица-1954“

 

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе 28 ноември 2019 година от 19.30 часа в Туристическо дружество „Трапезица-1902” , ул. „Стефан Стамболов” 79, гр. Велико Търново при същия дневен ред.

                  27 октомври 2019                          Председател на УС на СКО “Трапезица- 1954”
Велико Търново                                                            /Григор Караиванов/