Покана за Общо събрание на СКО Трапезица 1954

27/02/2019

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ
“ТРАПЕЗИЦА -1954” ВЕЛИКО ТЪРНОВО

П О К А Н А

Управителният  съвет на  Спортен клуб по ориентиране “Трапезица – 1954” Велико Търново с Решение № 1 от свое заседание на УС на клуба провело се  на 27 февруари  2019 година,  на основание  чл.26  на   ЗЮЛНЦ   свиква     редовно   Общо събрание на 27 март  2019 година от 18.30 часа  в Туристическо дружество „Трапезица-1902” , ул. „Стефан Стамболов” 79, гр. Велико Търново,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад на дейността на клуба през 2018 г.
2. Финансов отчет за 2018 г.
3. Приемане на бюджет за 2019 г.
4. Приемане на календарен план за 2019 г.
5. Други

 

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе 27 март 2019 година от 19.30 часа в Туристическо дружество „Трапезица-1902” , ул. „Стефан Стамболов” 79, гр. Велико Търново при същия дневен ред.

 

27 февруари 2019 г.             Председател на УС на СКО “Трапезица- 1954”  Велико Търново

                                                                                      /Григор Караиванов/