Покана за извънредно Общо отчетно-изборно събрание

25/06/2020

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ
“ТРАПЕЗИЦА -1954” ВЕЛИКО ТЪРНОВО

П О К А Н А 

            Управителният  съвет на  Спортен клуб по ориентиране “Трапезица – 1954” Велико Търново с Решение № 4 от свое заседание на УС на клуба, провело се на 02 юни 2020 година,  на основание  чл.26  на  ЗЮЛНЦ свиква извънредно Общо отчетно-изборно събрание на 06 юли 2020 година от 18.30 часа в Туристически учебен център “Момина Крепост” (местност Ксилифор), гр. Велико Търново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет на дейността на клуба за 2019 г.
  2. Финансов отчет на клуба за 2019 г.
  3. Проекто-Бюджет за 2020 г.
  4. Разпускане на текущите членовете на Управителен съвет
  5. Избор на членове на нов Управителен съвет
  6. Изменение и допълване на Устава
  7. Прием на основните насоки и програма за дейността на Сдружението
  8. Други

При липса на кворум, извънредното Общо отчетно-изборно събрание ще се проведе 22 април 2020 година от 19.30 часа в Туристически учебен център “Момина Крепост” (местност Ксилифор) при същия дневен ред.

08 юни 2020                                                                           Председател на УС на СКО Трапезица 1954:
Велико Търново                                                                                                                            /Григор Караиванов/