Общо събрание на СКО Трапезица 1954

04/02/2014

П О К А Н А 

            Управителният  съвет на  Спортен   клуб по  ориентиране “Трапезица – 1954” Велико Търново  с Решение № 1 от свое заседание на УС на клуба, провело се  на 22 януари  2014 година,  на основание чл.26  на   ЗЮЛНЦ, свиква     редовно   Общо събрание   на   04 март  2014 година  от   18.00 часа  в   корпус V на ВТУ “Св.Св Кирил и Методий” гр. Велико Търново,  ул. “Христо Ботев ” 19,  при следния 

ДНЕВЕН   РЕД: 

1.Отчетен доклад на дейността на клуба през 2013 г.

2.Финансов отчет за 2013 г.

3. Приемане на бюджет за 2014 г.

4. Приемане на календарен план за 2014 г.

5. Освобождаване на Председател , Зам. Председател, Секретар на УС и досегашен Управителния съвет

6. Освобождаване на Контролен съвет

7. Избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет

8. Избор на Председател , Зам. председател и Секретар на УС

9. Други

    

 При  липса  на  кворум,  Общото  събрание  ще се проведе на 04 март  2014 година  година от 19.00 часа  в корпус V на ВТУ “Св.Св Кирил и Методий” гр. Велико Търново,  ул. “Христо Ботев ” 19 при същия дневен ред.

 

 

22 януари 2014 г.                            Председател на   УС на СКО “Трапезица- 1954”:          

Велико Търново                                                                               /проф. дпн П.Легкоступ/