Покана – Общо събрание на клуба

posted in: Новини | 0

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ
“ТРАПЕЗИЦА -1954” ВЕЛИКО ТЪРНОВО

П О К А Н А

Управителният съвет на Спортен клуб по ориентиране “Трапезица – 1954” Велико Търново с Решение № 2 от свое заседание на УС на клуба, провело се на 10 март 2017 година, на основание чл.26 на ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на 27 март 2017 година от 18.00 часа в Туристическо дружество „Трапезица-1902” , ул. „Стефан Стамболов” 79, гр. Велико Търново.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад на дейността на клуба през 2016 г.
2. Финансов отчет за 2016 г.
3. Приемане на бюджет за 2017 г.
4. Приемане на календарен план за 2017 г.
5. Други

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе 27 март 2017 година от 19.00 часа в Туристическо дружество „Трапезица-1902” , ул. „Стефан Стамболов” 79, гр. Велико Търново при същия дневен ред.

 

10 март 2017 г.                                          Председател на УС на СКО “Трапезица- 1954” Велико Търново

/проф. дпн П.Легкоступ/