Общо отчетно-изборно събрание 2018

posted in: Новини | 0

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ
“ТРАПЕЗИЦА -1954” ВЕЛИКО ТЪРНОВО

П О К А Н А

Управителният съвет на Спортен клуб по ориентиране “Трапезица – 1954” Велико Търново свиква редовно Общо отчетно-изборно събрание на 16 май 2018 година от 18.30 часа в Туристическо дружество „Трапезица-1902” , ул. „Стефан Стамболов” 79, гр. Велико Търново.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад на дейността на клуба през 2017 г.
2. Финансов отчет за 2017 г.
3. Приемане на бюджет за 2018 г.
4. Приемане на календарен план за 2018 г.
5. Освобождаване на Председател , Зам. Председател, Секретар на УС и досегашен Управителния съвет
6. Освобождаване на Контролен съвет
7. Избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет
8. Избор на Председател , Зам. председател и Секретар на УС
9. Други

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе 16 май 2018 година от 19.30 часа в Туристическо дружество „Трапезица-1902” , ул. „Стефан Стамболов” 79, гр. Велико Търново при същия дневен ред.

 

5 април 2018 г.                                                                              Председател на УС на СКО “Трапезица- 1954” Велико Търново

/проф. дпн П.Легкоступ/